دکتر اكرم خياط زاده ماهاني

استاديار گروه آموزشی مديريت خدمات بهداشتي ودرماني