دکتر علي اسدي پور

استاد گروه آموزشی شيمي وشيمي داروئي

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکترای حرفه ای داوسازی (پایان نامه: مطالعه مقدماتی منوگرافهای 96-131 فارماکوپه گیاهی بریتانیا و بررسی چگونگی آماده کردن برخی از داروهای گیاهی استاندارد) , از 1362 تا 1368

 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تخصص شیمی داروئی , از 1368 تا 1374