تحصیلات آکادمیک

 کرمان

دکترا علوم اعصاب (پایان نامه: بررسی ناديده انگاری کاذب بينايی و بازنمايی در بيماران اسکيزوفرنيک با استفاده از پتانسيل های وابسته به رويداد و آزمون های رفتاری) , از 1388 تا 1393