دکتر اسماء صابرماهاني

استاديار گروه آموزشی مديريت خدمات بهداشتي ودرماني

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پایان نامه: بررسی کسورات دارویی بیمارستانهای آموزشی شهر کرمان) , از 1381 تا 1385

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت (پایان نامه: بررسی کارایی شهرستانهای استان کرمان در دستیابی به توسعه انسانی) , از 1385 تا 1387

 دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکترا اقتصاد سلامت (پایان نامه: عوامل موثر بر مهاجرت بیماران به منظور بهره مندی از خدمات بستری بیمارستانی : مدل جاذبه) , از 1388 تا 1392