دکتر اكبر شهيدي پيام

استاديار گروه آموزشی جراحي فك ودهان