دانشکده ها

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاري

دانشکده پزشكي

دانشکده پيراپزشكي

دانشکده داروسازي

دانشکده دندانپزشكي

دانشکده طب سنتی

دانشکده علوم پزشكي سيرجان

دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی

دانشکده مركز تحقيقات علوم اعصاب

دانشکده معاونت آموزشي

دانشکده معاونت بهداشتي

دانشکده معاونت پژوهشي