دانشکده ها

دانشکده بهداشت

دانشکده پرستاري

دانشکده پزشكي

دانشکده پيراپزشكي

دانشکده داروسازي

دانشکده دندانپزشكي

دانشکده طب سنتی

دانشکده علوم پزشكي سيرجان

دانشکده مديريت

دانشکده مركز تحقيقات علوم اعصاب

دانشکده معاونت آموزشي

دانشکده معاونت بهداشتي

دانشکده معاونت پژوهشي