دانشکده دندانپزشكي » گروه پاتولوژی دهان ،فک و صورت