دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی » گروه مدیریت سیاست گذاری و اقتصاد سلامت