دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی » گروه مديريت خدمات بهداشتي ودرماني