دکتر غلامرضا ابراهيمي نژادرفسنجاني

استاديار گروه آموزشی روانپزشكي