دکتر حسين فلاح مهدي آباد

استاديار گروه آموزشی بيوشيمي وتغذيه

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

hf59ma@gmail.com

 موبایل

09214699614 تلگرام

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه گلستان

کارشناسی بیولوژی , از 79 تا 83

 علوم پزشکی کرمان

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی , از 1384 تا 1387

 علوم پزشکی کرمان

دکترا بیوشیمی بالینی , از 1387 تا 1392

فایل ها

 بیوشیمی پرستاری ( ارسال فایل )

 کارشناسی ارشد بیوشیمی ( ارسال فایل )

  1. signal transduction

 بیوشیمی پزشکی ( ارسال فایل )

 کارشناسی ارشد ( ارسال فایل )

برنامه های کلاسی

 بیوشیمی تشخیص مولکولی