دکتر حمیدرضا سام زاده کرمانی

اطلاعات ارتباطات

 موبایل

09133409065

تحصیلات آکادمیک

 کرمان

کاردانی فن آوری اطلاعات سلامت , از 1376 تا 1378

 شیراز

کارشناسی فن آوری اطلاعات سلامت (پایان نامه: مقایسه فرمهای علوم پزشکی شیراز با فرمهای استاندارد وزارت بهداشت) , از 1378 تا 1381

 تهران

کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات بهداشتی (پایان نامه: کنترل کیفیت داده ها و نتایج آزمایشگاهی در بخش بیوشیمی آزمایشگاههای بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران) , از 1381 تا 1384

 تهران

دکترا مدیریت اطلاعات بهداشتی (پایان نامه: ارائه مدل ارزیابی سیستم اطلاعات اورژانس بیمارستانی) , از 1389 تا 1395

دوره ها

 کارگاه IT

دانشگاه علوم پزشکی کرمان تابستان 85 ( 9 روز )

 کارگاه مهارت های ارتباطی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 31/3/86 لغایت 1/4/86

 کارگاه اصول تهیه اسلاید و پاورپوینت پیشرفته

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 20/4/86 لغایت 21/4/86

 کارگاه اصول طراحی پرسشنامه

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 6/10/86

 کارگاه طبقه بندی علل مرگ و میر

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 5/10/86

 طرح درس

ع پ کرمان 24/3/86

 کارگاه مرور سیستماتیک

علوم پزشکی کرمان 8/3/87 لغایت 9/3/87

 کارگاه پژوهش در آموزش

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 19/10/87

 کارگاه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی کرمان 14/8/88

 کارگاه scholarship in teaching

3/2/88

 کارگاه MCQ

11/3/88

 کارگاه اخلاق در پژوهش

25/4/88

 کارگاه توسعه پژوهش تقاضا محور

کرمان 27/3/88 لغایت 28/3/88

علاقمندی ها

 ورزش

 مطالعه علوم اسلامی

 آشپزی

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

سطح میانی

انتشارات

مقاله های مجله

1. , Developing an evaluation Model for Hospital Emergency Information System

Journal of Paramedical Sciences (JPS), 14, 3, 12-24, 2017

2. , Necessity and importance of integrated health information systems

ARGOS, special, 2, 61-69, 2016

3. , CDSS architecture in health information systems

ARGOS, special, 2, 216-225, 2016

4. , Investigating the quality control of laboratory information in university hospitals of Tehran in 2011

Journal of Paramedical Sciences (JPS), 3, 4, 12-16, 2012

5. , کنترل کیفیت داده ها و نتایج آزمایشگاهی در بخش بیوشیمی آزمایشگاههای بیمارستانی دانشگاههای علوم پزشکی تهران

مجله دانشکده پرستاری و مامایی رازی کرمان, 6, 15و16, 43-49, 1387

مهارت ها

 مدیریت داده ها

 کیفیت داده ها