دکتر كامبيز بهاءالديني بيگي

استاديار گروه آموزشی آمارومدارك پزشكي