دکتر ليلا احمديان

دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431325395

 ایمیل

ahmadianle@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه آمستردام

دکترا انفورماتیک پزشکی (پایان نامه: Data Interchange Standards in Healthcare: Semantic Interoperability in Preoperative Assessment) , از 2006 تا 2011

علاقمندی ها

 انفورماتیک پزشکی و استاندارد های داده های سلامت

طرح های تحقیقاتی

 بررسی علل لغو اعمال جراحی الکتیو وتاثیر آن برهزینه ها در مرکز آموزشی درمانی شفا کرمان در سال 90

همکار طرح, از 1391/5/9 تا 1392/5/24

 بررسي تاثير مجموعه دستورات پزشکي کامپيوتري بر روي پيامدهاي بيماري و عملکرد پزشکان به روش مرور ساختار يافته

مجری طرح, از 1391/5/9 تا 1391/7/25

 بررسی سواد اطلاعاتی پرستاران شاغل در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان

همکار طرح, از 1391/9/10 تا 1393/12/24

 طراحی حداقل مجموعه داده های پرستاری برای مراقبت های ویژه قلبی

مجری طرح, از 1391/6/19 تا 1395/2/13

 بررسی چالش های بکارگیری سیستم های اطلاعات بیمارستانی توسط پرستاران در بیمارستان های شهر کرمان

مجری طرح, از 1393/2/27 تا 1395/2/13

 طراحی یک مدل مبتنی بر داده کاوی برای پیش بینی و تشخیص سرطان کبد در مراحل اولیه

مجری طرح, از 1394/3/4 تا 1394/12/12

 ارزیابی نیازهای اطلاعاتی و آمادگی مادران باردار دارای تحصیلات دانشگاهی جهت استفاده از اینترنت برای دسترسی به اطلاعات بهداشتی مربوط به ‏بارداری و زایمان

مجری طرح, از 1394/2/31 تا کنون

 طراحي و پياده سازي وب سايت تعاملي در ارتباط با آسم کودکان و سنجش رضايت کاربران آن

مجری طرح, از 1394/8/4 تا کنون

 به کارگيري GIS براي نمايش پراکندگي مرگ و مير مادران باردار در استان کرمان در سال 1394

مجری طرح, از 1394/8/4 تا کنون

 طراحي، پياده سازي و ارزيابي سامانه ارائه نتايج آزمايشگاهي در بيمارستان چمران فردوس در سال 1394

مجری طرح, از 1394/9/16 تا کنون

 بررسی میزان استفاده مادران باردار از اینترنت جهت دسترسی به اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان

همکار طرح, از 1394/3/18 تا 1395/1/25

انتشارات

مقاله های مجله

1. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Evaluating factors associated with implementing evidence-based practice in nursing

J Eval Clin Pract, 21, 6, 1107-13, 2015

2. Hajesmaeel-Gohari S, Bahaadinbeigy K, Ahmadian L, Khajouei R, Pournik O, Published papers on telepathology projects

J Health Man & Info, 2, 4, 108-119, 2015

3. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Information seeking and retrieval skills of nurses: Nurses readiness for evidence based practice in hospitals of a medical university in Iran

Int J Med Inform, 84, 8, 570-7, 2015

4. Ahmadian L, Salehi Nejad S, Khajouei R, Evaluation methods used on health information systems (HISs) in Iran and the effects of HISs on Iranian healthcare: a systematic review

Int J Med Inform., 84, 6, 444-53, 2015

5. Ahmadian L, Khajouei R, Salehi Nejad S, Ebrahimzadeh M, Nikkar SE, Prioritizing barriers to successful implementation of hospital information systems

J Med Syst, 38, 12, 151, 2014

6. Ahmadian L, Khajouei R, Impact of computerized order sets on practitioner performance

Stud Health Technol Inform, 180, 1129-31, 2012

7. Ahmadian L, Cornet R, van Klei WA, de Keizer NF, Data collection variation in preoperative assessment: a literature review

Comput Inform Nurs, 29, 11, 662-70, 2011

8. Ahmadian l, van Engen-Verheul M, Bakhshi-Raiez F, Peek N, Cornet R, de Keizer NF, The Role of Standardized Data and Terminological Systems in Computerized Clinical Decision Support Systems: Literature Review and Survey

Int J Med Inform, 80, 2, 81-93, 2011

9. Khajouei R, Ahmadian L, Jaspers MW, Methodological concerns in usability evaluation of software prototypes

J Biomed Inform, 44, 4, 700-1, 2011

10. Ahmadian L, Cornet R, de Keizer NF, Facilitating pre-operative assessment guidelines representation using SNOMED CT

J Biomed Inform, 43, 6, 883-90, 2010

11. Bakhshi-Raiez F, Ahmadian L, Cornet R, de Jonge E, de Keizer NF, Construction of an interface terminology on SNOMED CT. Generic approach and its application in intensive care

Methods Inf Med, 49, 4, 349-59, 2010

12. Ahmadian L, Cornet R, Kalkman C, de Keizer NF; NVA Working Group " Minimal Dataset for Preoperative Assessment", Development of a national core dataset for preoperative assessment

Methods Inf Med, 48, 2, 155-61, 2009

13. Ahmadian L, De Keizer NF, Cornet R, The use of SNOMED CT for representing concepts used in preoperative guidelines

Stud Health Technol Inform, 150, 658-62, 2009

14. Ahmadian L, Cornet R, van Klei WA, de Keizer NF, Diversity in preoperative-assessment data collection, a literature review

Stud Health Technol Inform, 136, 127-32, 2008

15. ليلا احمديان، صدريه حاج اسمعيل گوهري، رضا خواجويي, مطابقت مطالعات ارزيابي سيستم هاي اطلاعات سلامت در ايران با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزيابي انفورماتيك سلامت

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت, 13, 2, 71-77, 1395

16. لیلا احمدیان ، فریبا مرادی، سودابه کمالی, مقایسه میزان رضایتمندی دانشجویان مدارک پزشکی و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان از رشته تحصیلی

نشریه علمی - پژوهشی راهبردهای آموزش در علوم پزشکی, 9, 2, 5-6, 1395

17. فاطمه صالحی ؛ لیلا احمدیان ؛ رضوان انصاری ؛ اعظم صباحی, نقش منابع اطلاعاتی مورد استفاده بیماران دیابتی در مدیریت بیماری آنها

مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد, 59, 1, 17-25, 1395

18. امیر رضایی اردانی ، لیلا احمدیان، خلیل کیمیافر ، فائزه روحانی، زهرا ابن حسینی, مطالعه تطبیقی عناصر اطلاعاتی تاریخچه و ارزیابی وضعیت روانی در کشورهای منتخب

مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکی, 3, 1, 1395

19. رضوان انصاری، لیلا احمدیان ، اعظم صباحی ، فاطمه صالحی, بررسی شیوه‌های کسب اطلاعات در بیماران دیالیزی شهر کرمان در سال 1394: یک گزارش کوتاه

مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 15, 2, 185-192, 1395

20. لیلا احمدیان، محبوبه میر محمدی, بررسی مطابقت محتوای سیستمهای اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل دادههای ضروری

مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکی, 2, 4, 204-210, 1394

21. فائزه افضلی، زهره حیدری، میترا منتظری، لیلا احمدیان ، محمد جواد زاهدی, آینده پژوهی در سلامت: انتخاب بهترین مدل هوشمند مبتنی بر داده کاوی برای پیش بینی و تشخیص سرطان کبد در مراحل اولیه

مجله انفورماتيک سلامت و زيست پزشکی, 2, 3, 133-140, 1394

22. محبوبه میر محمدی، لیلا احمدیان، مهدیه خراسانی زاده، احمد لنگری زاده، بهزاد محمدی ، راضیه میرزائیان, تحلیلی بر هزینه اعمال جراحی الکتیو لغو شده در بیمارستان شفا شهر کرمان بر اساس روش تحلیل هزینه در سال 1391

مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام, 23, 3, 36-43, 1394

23. حسام کریم، ملیکا بابایی ، لیلا احمدیان, مرور ساختار یافته و معرفی سیستم واژه شناسی داروییNDF-RT

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی, 2, 1, 42-47, 1394

24. لیلا احمدیان، محبوبه میرمحمدی ، سارا قاسمی, طراحی محتوای اطلاعاتی برای ثبت دلایل لغو اعمال جراحی در سیستم اطلاعات بیمارستان

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی, 1, 1, 45-53, 1393

25. صديقه عابدي، رضا خواجويي، ليلا احمديان، سارا كاوه, ﻣﺤﺘﻮاي اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ وب ﺳﺎﻳﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻨﺎور و ي ﭘﺰﺷﻜ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪارك ﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﺰﺷﻜ ﻋﻠﻮم ﻲ ﻛﺸﻮر

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت, 11, 4, 392-399, 1393

26. سیمین صالحی نژاد,لیلا احمدیان,رضا خواجویی, مرور ساختار یافته تأثیرات سیستم های اطلاعات بهداشتی در ایران

دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت, 11, 2, 282-296, 1393

27. ليلا احمديان، الناز قاسمي ، رضا خواجوئي, ارزيابي فرآيند درخواست و دريافت نتايج آزمايش ها از ديدگاه پرستاران قبل و بعد از نصب سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)

مجله تحقيقات نظام سلامت حكيم, 17, 1, 15-21, 1393

28. رضا خواجویی، سیمین صالحی نژاد ، لیلا احمدیان, روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران

نشریه مدیریت سلامت, 16, 53, 7-21, 1392

29. ژیلا آقا رضایی، رضا خواجویی، لیلا احمدیان، لاله آقارضایی, ارزیابی کاربرد پذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه

دو ماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت, 10, 2, 213-224, 1392

30. لیلا احمدیان، رضا خواجویی، لیلا شاهمرادی, نقص در سیستم اطلاعاتی مانعی بر سر راه استراتژی FOCUS-PDCA

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, 7, 16, 65-72, 1383

31. Sabahi A, Ahmadian L, Mirzaee M, Khajouei R, A Study on patients preferences for receiving the laboratory test results

Accepted for publication in American Journal of Managed Care, 0

مقاله های کنفرانس

1. Atashi A, Rahmatinejad Z, Miri MM, Ahmadian L, Eslami S., Development of a National Core Dataset for the Iranian ICU Patients Outcome Prediction.

MIE, Munich, Germany, 2016

2. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Mohammadalizadeh F, Training needs of nurse leaders and nurses for implementing evidence-based practice

The 1st International Student Congress on Research Integrity & Evidence Based Practice, Kish, Iran, 2015

3. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Evaluation of factors influencing the implementation of evidence-based practice by nurse

The 1st International Student Congress on Research Integrity & Evidence Based Practice, Kish, Iran, 2015

4. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Information seeking skills and need training of nurse leaders for implementing evidence-based practice

The 1st International Student Congress on Research Integrity & Evidence Based Pract, Kish, Iran, 2015

5. Ahmadian L, Khajouei R, Organizing Data Collection in Health Records

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

6. Ahmadian L., Khajouei R, (Deficiency in Information System, an Obstacle for Strategy of the Total Quality Management (TQ

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

7. Khajouei R., Ahmadian L, A study on neurologists' and coders' viewpoint about the ICD-10 and ICD-NA Classification in 2003

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

8. Khajouei R., Ahmadian L, Applying Computer-based Patient Records (CPR) in the Health Information Management

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

9. میثاق ظهیری، لیلا احمدیان، الناز موحدی، رضا عباسی, بررسی دیدگاه مسئولین دانشگاه علوم پزشکی کرمان نسبت به بکارگیری فناوری اطلاعات در کاهش نابرابری های سلامت

همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت, تبریز، ایران, 1395

10. میثاق ظهیری اصفهانی، لیلا احمدیان، رضا عباسی, بررسی میزان آمادگی بیماران دیابتی در استفاده از فناوری موبایل هلث

همایش ملی فناوری اطلاعات سلامت, تبریز، ایران, 1395

11. اعظم صباحی، لیلا احمدیان، فاطمه صالحی، رضوان انصاری, بررسی دیدگاه بیماران قلبی در رابطه با ارتقاء دانش سلامت و نقش آن در فرایند درمان

همایش ملی کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت, کرمان، ایران, 1394

12. رضوان انصاری، لیلا احمدیان، اعظم صباحی، فاطمه صالحی, بررسی روش افزایش سواد سلامت در بیماران دیالیزی

همایش ملی کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت, کرمان، ایران, 1394

13. فاطمه صالحی، لیلا احمدیان، رضوان انصاری، اعظم صباحی, بررسی چگونگی کسب دانش توسط بیماران دیابتی

همایش ملی کتابخانه و سواد اطلاعات سلامت, کرمان، ایران, 1394

14. جمیله فرخ زادیان، رضا خواجویی، لیلا احمدیان، پروین منگلیان شهربابکی, شکاف در دانش پرستاران برای کاربرد مراقبت مبتنی بر شواهد

کنگره آموزش پرستاری و مامایی از نظریه تا عمل: ارتقاء کیفیت آموزش بالینی, تهران، ایران, 1393

15. امین گلاب پور، بهزاد کیانی، رضا شیبانی، لیلا احمدیان, ارائه یک الگوریتم جدید موازی برای مسئله ضرب ماتریس در تصاویر پزشکی

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر, سنندج، ایران, 1392

16. رضا شیبانی، امین گلاب پور، بهزاد کیانی، راحله گنجعلی، لیلا احمدیان, ارائه یک الگوریتم جدید پویا مبتنی بر windograd برای ضرب ماتریس ها در تصاویر پزشکی

دومین کنفرانس ملی کامپیوتر, سنندج، ایران, 1392

دانشجویان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 اعظم صباحی

طراحی، پیاده سازی و ارزیابی سامانه ارائه نتایج آزمایشگاهی در بیمارستان چمران فردوس در سال 1394, 1395, دانشگاه علوم پزشکی کرمان