دکتر ليلا والي

استاديار گروه آموزشی مديريت خدمات بهداشتي ودرماني

انتشارات

کتاب ها

1. نویسنده: دان گریفین, بیمارستان چه نوع سازمانی است و چگونه کار می کند؟

جهاد دانشگاهی واحد تهران, تهران, 1391
مترجمین: زهرا کاوسی، رحیم استوار، لیلا والی و رامین روانگرد