منصوره عزيززاده فروزي

مربي گروه آموزشی پرستاري داخلي وجراحي

انتشارات

کتاب ها

1. منصوره عزیز زاده فروزی, راهمای محلول های تزریقی و کاربرد در آمورش و بالین

بشری, تهران, 1385

2. منصوره عزیززاده فروزی, مراقبت و برستاری در اختلالات تناسلی مردان و زنان

بشری, تهران, 1385