دکتر محسن باروني

استاديار گروه آموزشی مديريت خدمات بهداشتي ودرماني

تحصیلات آکادمیک

 نهران

دکترا اقتصاد سلامت (پایان نامه: تاثیر آزاد سازی تجاری بر محصولات دارویی با استفاده از مدل CGE) , از 1387 تا 1392

مقاله تز دکتری در مجله IJPH