دکتر مجيد فصيحي هرندي

استاد گروه آموزشی انگل شناسی پزشکی