دکتر محمد حسين مهرالحسني

دانشیار گروه آموزشی مديريت خدمات بهداشتي ودرماني

تحصیلات آکادمیک

 تهران

دکترا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی (پایان نامه: ارائه مدل ارزيابي عملکرد ادارات کل استاني سازمان بيمه خدمات درماني کشور) , از 1386 تا 1390

سازمان ها

 دانشگاه علوم پزشکی کرمان

عضو هیات علمی, از 1390 تا اکنون

 مرکز تحقیقات مدریت ارائه خدمات سلامت

رئیس مرکز, از 1390 تا اکنون

 مشاور ریاست دانشگاه و مسئول دبیرخانه هیات امنا

از 1390 تا 1393

طرح های تحقیقاتی

 تدوین سند سلامت استان

تا 91

 پیاده سازی مدل جدیدی برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر در راستای ارتقای امتیازات پژوهشی مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت

تا 92

 ارزیابی عملکرد مرکز آموزشی درمانی افضلی پور کرمان براساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با رویکرد پرسشنامه در سال 1389

از 89 تا 90

 پیاده سازی مدل جدیدی برای استفاده بهینه از نیروهای پژوهشگر در راستای ارتقا امتیازات پژوهشی مرکز تحقیقات مدلسازی در سلامت

از 90 تا 91

 تعیین چالش های استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان سال 1390

تا 91

 بررسی حساب های استانی سلامت در استان کرمان

تا 91

 پیاده سازی مدل جدیدی برای استفاده از نیروهای پژوهشگر در راستای ارتقا امتیازات پژوهشی پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت فاز دو

تا 92

انتشارات

کتاب ها

1. علی اکبر حقدوست، محمدحسین مهرالحسنی، محمودرضا دهقانی، مریم اسماعیلی، اکرم جباری نژاد، رضا دهنویه, سند بهداشت باروری نوجوانان و جوانان جمهوری اسلامی ایران

انتشارات گرا, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1395

2. اکرم خیاط زاده ماهانی، علی اکبر حقدوست، محمدحسین مهرالحسنی، رویا صفری فرامانی، بهنام صادقی راد, سیاست های جمعیتی ایران دیدگاه ها وملاحظات

انتشارات گرا, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1393

3. , نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان چالش ها و راهکارها

نشرگرا, مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت, 1391

4. محمود نکویی، محمد حسین مهرالحسینی، رضا دهنویه، علی اکبر حقدوست، عباس کامیابی، محمدرضا امیر اسماعیلی، سمیه نوری حکمت، وحید یزدی فیض آبادی، ناهید خواجه پور، سعیده حاج مقصودی, سند توسعه سلامت استان کرمان

کرمان ایستا, مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت, 1390

5. برت تروسکو، کارولین پکستون، اچ. جیمز هرینگتون، پراوین گوپتا, بهبود کیفیت و کاهش هزینه در بهداشت و درمان جلد (اول ودوم)

نشر شاسوسا, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1389
مترجمین: محمدحسین مهرالحسنی، وحید یزدی فیض آبادی، با همکاری فائزه صباح، بیت الهدی ودیعتی

مقاله های مجله

1. Mohammad Hossein Mehrolhasani, Sajad Khosravi, Mahya Tohidi, Reallocation of Shafa Hospital Beds in Kerman Using Goal Programming Model

Electronic physician, 8, 8, 2733, 2737

2. Reza Dehnavieh, Mohammad Jafari Sirizi, Mohammad Hossein Mehrolhassani,Alireza Kalantari, Strategic Purchasing of Healthcare Services in Developing Countries: A New Approach Is Required

Iranian Journal of Public Health, 45, 9, 2016

3. Samira Emadi, Mohammad Hossain Mehrolhassani, Farzaneh Bigzadeh Abbassi, Masoud Pourkiani, Evaluating correlation between the occupational preference and personality type (type of A and B) employees in Kerman province of University of Medical Sciences

International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS), 1657-1667, 2016

4. Mohammad Hossein Mehrolhassani, Vahid Kohpeima Jahromi, Application of goal programming to improve human resource allocation for urban family physician plan in Iran

Journal of Health Management and Informatics, 3, 3, 94-99, 2016

5. Somayeh Noori Hekmat, Reza Dehnavieh, Tahereh Behmard, Razieh Khajehkazemi, Mohammad Hossain Mehrolhassani, Atousa Poursheikhali, Application of goal programming to improve human resource allocation for urban family physician plan in Iran

Global Journal of Health Science, 8, 12, 95, 2016

6. Fereshteh Eftekharizadeh, Reza Dehnavieh, Somayeh Noori Hekmat, Mohammad Hossein Mehrolhassani, Health technology assessment on super oxidized water for treatment of chronic wounds

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 30, 384, 2016

7. Reza Dehnavieh, Nadia Mirshekari, Sara Ghasemi, Reza Goudarzi, AliAkbar Haghdoost, Mohammad Hossain Mehrolhassani, Zahra Moshkani, Somayeh Noori Hekmat, Health technology assessment: Off-site sterilization

Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 16, 30, 345, 2016

8. Vahid YAZDI FEYZABADI, Aliakbar HAGHDOOST, Mohammad Hossein MEHROLHASSANI, Zahra AMINIAN, The Association between Peace and Life Expectancy: An Empir-ical Study of the World Countries

Iran J Public Health, 44, 3, 2015

9. Vahid Yazdi Feyzabadi, Mozhgan Emami, Mohammad Hossein Mehrolhassani, Health Information System in Primary Health Care: The Challenges and Barriers from Local Providers’ Perspective of an Area in Iran

International Journal of Preventive Medicine, 2015

10. Akram Khayatzadeh-Mahani,Zeynab Sedoghi,Mohammad Hossein Mehrolhassani, and Vahid Yazdi-Feyzabadi., How Health in All Policies are developed and implemented in a developing country? A case study of a HiAP initiative in Iran

Health Promotion International, 2015

11. Somayeh Noori Hekmat, Sogand Tourani, Ali-Akbar Haghdoost, Hossein Ebrahimipour,Mohammad Hossein Mehrolhassani,Reza Dehnavieh, Beneficial and Adverse Effects of the Intergration of Medical Education and Health Services in IR.Iran; A Delphi Exercise

J.Med.Sci, 14, 1, 21-28, 2014

12. Mohammad Hossien Mehrolhassani, Akram Khayatzadeh-Mahani & Mozhgan Emami, Implementation Status of Accrual Accounting System in Health Sector

Global Journal of Health Science, 7, 1, 24-34, 2014

13. Samira Sadat POURHOSSEINI , Ali ARDALAN , Mohammad Hossien MEHROLHASSANI, Key Aspects of Providing Healthcare Services in Disaster Response Stage

Iran J Public Health, 44, 1, 111-118, 2014

14. Mohammad Hossein Mehrolhassani, Mohammad Jafari, Javad Zeinali, Mina Ansari, Provincial health accounts in Kerman, Iran: an evidence of a “mixed” healthcare financing system

Int J Health Policy Manag, 2, 2, 69–74, 2014

15. Mohammad Hossein Mehrolhasani, Masoud Abolhalaj, Mohsen Barouni, Javad Jafari, Reza Dehnavieh, Mozhgan Emami, Identifying barriers and challenges of establishing accrual accounting system in Iran health system Short Title: challenges of accrual accounting system

Pensee, 76, 3, 2014

16. AA Haghdoost ,N Momtazmanesh , FShoghi , M Mohagheghi , MH Mehrolhassani, Accreditation the Education Development Centers of Medical- Sciences Universities: Another Step toward Quality Improvement in Education

Iranian J Publ Health, 42, 1, 134-1, 2013

17. Mohammad Hossein Mehrolhassani, Mozhgan Emami, Change Theory for Accounting System Reform in Health Sector: A Case Study of Kerman University of Medical Sciences in Iran

International Journal of Health Policy and Management, 1, 4, 279–285, 2013

18. Reza Dehnavieh 1, Hossein Ebrahimipour 2, Mojtaba Jafari Zadeh 3, Mojtaba Dianat , Somayeh Noori Hekmat, Mohammad Hossain Mehrolhassani, Clinical Governance: The Challenges of Implementation in Iran

International Journal of Hospital Research, 2, 1, 1-10, 2013

19. Vahid Yazdi Feyzabadi, Reza Dehnavieh, Samaneh Komsari, Mohammad Hossein Mehrolhassani, Self- Assessment by Using EFQM Excellence Model: A Case of Hospital Reorganization Reform in Iran

Middle- East Journal of Scientific Research, 16, 1, 127-134, 2013

20. Razieh Khajehkazemi, Behnam Sadeghirad, Mohammad Karamouzian, Mohammad-Sadegh Fallah, Mohammad-Hossien Mehrolhassani, Reza Dehnavieh, AliAkbar Haghdoost, The Projection of Burden of Disease in Islamic Republic of Iran to 2025

PLOS ONE, 8, 10, 2013

21. Amir Ashkan Nasiripour, Mohammad reza Maleki, Mohammad Hossien Mehrolhassani, Technical Efficiency of Iranian Medicalservices Insurance Organization Using Data Envelopment Analysis Approach

HealthMED, 6, 2, 2012

22. Reza Dehnavieh , Hossein Ebrahimipour , Somayeh Nouri Hekmat , Azadeh Taghavi Mehdi Jafari Sirizi , Mohammad Hossain Mehrolhassani, EFQM-based Self-assessment of Quality Management in Hospitals Affiliated to Kerman University of Medical Sciences

International Journal of Hospital Research, 1, 1, 57-64, 2012

23. Hamid Esmailzadeh, Mohammad Hossein Mehralhasani, Reza Dehnavieh, Hosein Ibrahimipour, Somayeh Noori Hekmat and Mehdi jafari, Review of the biotechnology research and development (R and D) in OECD countries concerning biological drugs

African Journal of Biotechnology, 10, 46, 9459-9466, 2011

24. Mozhgan Emami, Mohammad Hossein Mehrolhasani, Motahareh Saffar Heidari, Reza Dehnavieh, Standards of Quality and Patient Safety Based on International Standards Accreditation of Medical Personnel Saw Kerman Teaching Hospitals:1389

Reseach Journal of Biological Sciences, 6, 4, 137-140, 2011

25. Reza Dehnavieh, Elaheh Hasanzadeh, Mohamad Hossein Mehralhasani,Hosein Ibrahimi Pour, Marzieh Shahhidari , Somayeh Noori Hekmat, Factors In fluencing Creativity and Innovation of the Senior Managers of Iran University of Medical Sciences-2010

Research Journal of Biological Sciences, 5, 11, 708-712, 2010

26. وحيد يزدي فيض آبادي ، علياكبر حقدوست ، عاطفه نوري ، مصطفي شكوهي ، عليرضـا اوليـايي مـنش ، مـريم اسـماعيلي ، شيرين بنكدار ، محمدحسين مهرالحسني, ارزيابي عملكرد كارگروه هاي تخصصي سﻼمت و امنيت غذايي استاني در ايران

حکیم, 17, 4, 268-277, 1394

27. محمدحسین مهرالحسنی, مهین درودی, مرضیه لشکری, چالش‌های استقرار حساب‌های استانی سلامت: مطالعه موردی استان کرمان

مدیریت اطلاعات سلامت, 12, 4, 1394

28. مریم اخوتی ، وحید یزدی فیض آبادی ، امین بیگ زاده ، مصطفی شکوهی ، محمد حسین مهرالحسنی, ارزشیابی برنامه آموزشی رشته کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس الگوی CIPP

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي, 11, 1, 101-113, 1393

29. علی اکبر حق دوست ، مژگان امامی ، رضا دهنویه ، نادر ممتازمنش ، فرنگیس شوقی شفق آریا ،محمد حسین مهرالحسنی, بررسی عملکرد مراکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در دو دهه اخیر: چالش ها و راهکارها

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي, 11, 4, 407-419, 1393

30. سمیرا سادات پورحسینی، رضا دهنویه، محمدحسین مهرالحسنی, تععین الویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان: مطالعه اسنادی

بهداشت و توسعه, 3, 4, 293-303, 1393

31. امین بیگ زاده / مریم اخوتی / محمدحسین مهرالحسنی / مصطفی شکوهی / اعظم بذرافشان, چالش هاي برنامه آموزشی در مقطع کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی: یک مطالعه کیفی

مدیریت سلامت, 55, 17, 29-42, 1393

32. علی اکبر حقدوست، مرجان امیری مقدم ، مهشید لؤلؤیی ، محمدرضا بانشی ، فائزه صباح محمدحسین مهرالحسنی, محاسبه قیمت تمام شده تربیت دانشجو بر اساس هزینه یابی مبتنی بر فعالیت در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمان

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي, 11, 1, 13-22, 1393

33. محمدحسین مهرالحسنی ، محمدرضا حیدری ، زهرا رحیمی ، مژگان امامی, محاسبه قیمت تمام شده خدمات بخش آزمایشگاه بالینی بیمارستان شفا شهر کرمان براساس روش هزینه یابی برمبنای فعالیت در سال 1390

دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 21, 4, 587-595, 1393

34. محمدحسین مهرالحسنی، وحید یزدی فیض آبادی، تهمینه برفه شهربابک, ارزیابی عملکرد بیمارستان های استان کرمان با استفاده از نمودار پابن لاسو طی دوره 89-87

فصلنامه بیمارستان, 12, 4, 1392

35. رضا دهنویه ، رستم سیف الدینی ، محمدجواد زاهدی ، محمدحسین مهرالحسنی ، سمیه نوری حکمت، مینا انصاری ، ناهید خواجه پور, تعیین چالش های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی سلامت کشور و ارایه راهکار

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي, 10, 2, 232-246, 1392

36. محمد حسین مهرالحسنی ، مسعود ابوالحلاج ، محمود نکویی مقدم ، رضا دهنویه ، مژگان امامی, مرور نظام مند بررسی اجرای حسابداری تعهدی در بخش دولتی و نظام سلامت: چالش ها و راهکارها

مدیریت اطلاعات سلامت, 10, 5, 750-760, 1392

37. علی‌اکبر حق‌دوست، محمدحسين مهرالحسنی، راضيه خواجه‌کاظمی، محمدصادق فلاح ، رضا دهنويه, تعیین شاخص های ارزیابی نقشه تحول نظام سلامت کشور

حکیم, 16, 3, 171-181, 1392

38. سميه نوري حكمت /رضا دهنويه / نازيلا محمدي / سميرا پورحسيني / فاطمه رضايي / محمدحسين مهرالحسني / ابراهيم سلماني, بررسي تعداد بهينه نيروي پرستاري مورد نياز بخش اورژانس مركز آموزشي درماني شفا كرمان

طلوع بهداشت, 13, 2, 1391

39. محمدحسين مهرالحسني ، محمد جعفري سيريزي ، سميراسادات پورحسيني ، وحيد يزدي فيض آبادي, چالش هاي اجراي سياست پزشك خانواده و بيمه روستايي در استان كرمان: يك مطالعه كيفي

بهداشت و توسعه, 1, 3, 193-206, 1391

40. رضا دهنويه ، محمودرضا دهقاني ، حسين ابراهيميپور ، سميه نوري حكمت ، محمدحسين مهرالحسني ، سميه سرودي نسب ، فاطمه كريمدادي, بررسي ميزان توانمندي هاي ارتباطي اساتيد مشاور دانشجويان مقاطع كارداني و كارشناسي دانشگاه علوم پزشكي كرمان – 1389

گام هاي توسعه در آموزش پزشكي, 8, 2, 189-194, 1390

41. اميراشكان نصيري پور / محمدحسين مهرالحسني, كارآيي ادارات كل سازمان بيمه خدمات درماني با استفاده از روش رتبه بندي كامل تحليل پوششي داده ها 1388:(AP-DEA)

مدیریت سلامت, 46, 14, 29-46, 1390

42. محمدحسين مهرالحسني / وحيد يزدي فيض آبادي / محمدعلي محمدي / حسن ابوالقاسم گرجي, ارزيابي سند برنامه استراتژيك به روش فازي: مطالعه موردي اداره كل بيمه خدمات درماني استان كرمان؛ سال 138

مدیریت سلامت, 41, 13, 1389

43. امیر اشکان نصیری پور، محمدحسین مهرالحسنی، ابوالقاسم گرجی, ارتباط فرهنگ سازمانی با اجرای شش سیگما در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت سلامت, 11, 32, 1387

44. امیر اشکان نصیری پور - محمد حسین مهرالحسنی, عوامل فرهنگی مؤثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

افق دانش؛ فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد, 14, 2, 45-53, 1387

45. محمدحسین مهرالحسنی ، تهمینه برفه, ارزیابی عملکرد بیمارستان های آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی وBSCتأمین اجتماعی استان کرمان با استفاده از کارت امتیازی متوازن

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار, 22, 3, 461-471, 94

46. علی اکبر حقدوست ، مژگان امامی ، مریم اسماعیلی ، امین صابرينیا ، محسن نژاد قادري ، محمدحسین مهرالحسنی, بررسی وضعیت و علل مصرف مشروبات الکلی: مطالعه موردي همهگیري مسمومیت مصرف الکل در رفسنجان: سال 1392

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 13, 991-1006, 93

مقاله های کنفرانس

1. سمیراسادات پورحسینی، مجید اشرف گنجویی، رضا دهنویه، محمدحسین مهرالحسنی, آسیب شناسی مدیریت بلایا با رویکرد نظم ترافیکی در مرحله مقابله با بلایای طبیعی

همایش ملی کرمان، امنیت، توسعه( گذشته، حال، آینده), کرمان, 1393

2. محمد حسین مهرالحسنی ، رستم سیف الدینی ، سجاد خسروی ، رضا دهنویه ، تهمینه برفه شهربابک, ارتباط بین ابعاد جامعه با تعالی، سلامت و امنیت آن: مطالعه موردی استان کرمان

همایش ملی کرمان، امنیت، توسعه (گذشته، حال، آینده), کرمان, 1393

3. محمد حسین مهرالحسنی, تحلیل محتوا و ساختار وب سایت مراکز آینده پژوهی در داخل و خارج از کشور

دومین همایش ملی آینده پژوهی, دانشگاه تهران, 1392

4. ناهید خواجه پور، رضا دهنویه، محمد حسین مهرالحسنی، مینا انصاری, تعیین سیاست ها و راهبردهای توسعه نیروی انسانی دانشگاه در نقشه علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

همایش کشوری آموزش علوم پزشکی, مازندران, 1391

5. رستم سیف الدینی، رضا دهنویه، محمدحسین مهرالحسنی، سمیه نوری حکمت، ناهید خواجه پور، مینا انصاری, تعیین چالش های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در دستیابی به اهداف نقشه جامع علمی سلامت کشور وارائه راهکار

همایش کشوری آموزش علوم پزشکی, مازندران, 1391

6. محمد حسین مهرالحسنی, فقه حکومتی وسلامت

قرآن پژوهی وطب, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1390

7. پیام خزائلی، بنت الهدی ودیعتی، رضا دهنویه، محمدحسین مهرالحسنی، محمود رضا دهقانی, بررسی موردی ساختار سازمانی معاونت آموزش دانشگاه علوم پزشکی کرمان

همایش کشوری آموزش پزشکی, مشهد, 1390

8. محمدحسین مهرالحسنی،وحید یزدی فیض آبادی, عوامل موثر بر یکپارچگی سامانه مدیریت بحران

همایش سراسری پیشگیری از آسیب ها و ارتقا ایمنی در حوادث کرمان, دانشگاه علوم پزشکی کرمان, 1387