دکتر محمدمهدي فداكارداوراني

استاديار گروه آموزشی خدمات بهداشتي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

mmfadakar@yahoo.com ................mmfadakar@kmu.ac.ir

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه علامه طباطبایی

دکترا جامعه شناسی , از 1387 تا 1388

تحصیل دوره دکتری در دانشگاه UPM مالزی تا امتحان جامع و دفاع از پروپوزال در رشته جامعه شناسی توسعه. و سپس انتقال به ایران برای گذراندن پایان نامه

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

کارشناسی علوم اجتماعی , از 1369 تا 1371

 دانشگاه اراک

کارشناسی ارشد جامعه شناسی , از 1371 تا 1374

زبان ها

انگلیسی

مسلط

سازمان ها

 دانشکده بهداشت- گروه خدمات بهداشتی

مدیر گروه, از 81 تا 84

 دانشگاه علوم پزشکی

معاون دانشجویی و فرهنگی, از 2/8/1384 تا 20/9/1385

=

 دانشگاه پیام نور کشور

معاون طرح و توسعه, از اردیبهشت87 تا ابان 88

 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاون اداری مالی وزیر, از ابان 88 تا شهریور 92

 بنیاد سینمایی فارابی

عضو هیات امناء, از 88 تا 92

 موسسه نمایشگاههای فرهنگی ایران

عضو هیات امناء, از 88 تا 92

 بنیاد رودکی

عضو هیات مدیره, از 88 تا 92

 بنیاد بین المللی فرهنگی و هنری امام رضا(ع)

رییس هیات مدیره, از 90 تا 92

 موسسه کمک به توسعه فرهنگ و هنر

عضو هیات امنا, از 88 تا 92

 پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات

عضو هیات امناء, از 90 تا 92

 صندوق حمایت از پژوهشگران -

عضو کمیته علوم انسانی, از 89 تا 91

انتشارات

مقاله های مجله

1. محمد‌مهدی فداکار داورانی، محمد‌مهدی آقابزرگی داورانی، لیلا دلیری, بررسی تبعیض درک شده از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کارمندان سازمان‌های آموزشی شهر رفسنجان در سال 1394

بهداشت و توسعه, هفتم, 1, 23-32, 1397
این جانب نویسنده مسئول هستم

2. علی سعیدی نیا ، یونس جهانی ، عابدین ایرانپور ، محمد مهدی فداکار داورانی, اثر مداخله آموزشی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی بر رفتار غربالگری دیابت در مردان بالای 03 سال در شهربابک

بهداشت و توسعه, 7, 1, 89-97, 1397
نویسنده مسئول هستم

3. نجمه زمانی - سید وحید احمدی طباطبایی - نرگس خانجانی - محمد مهدی فداکار داورانی س ی د وح ی داحمد ی طباطبا یی 2 ، نرگس خانجان ی 3 ، محمدمهد ی فداکار داوران ی, ر بررسی تاثیرمداخله آموزشی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی برپیرو ی از دستورات دارو یی بیماران دیابتی مراجعه کننده به واحد دیابت شهرستان زرند

بهداشت و توسعه, سال ششم, 2, 97-109, 1396
نویسنده مسِول. - محمد مهدی فداکار

4. حکیمه خالقی ماهانی 1*، محمدمهدی فداکار 2، سید وحید احمدی طباطبایی 2، مقدمه میرزایی 3، عباس پور شریفی 1, عوامل پیشبینی کننده خودآزمایی پستان بر اساس الگوی پرسید در زنان داوطلب سلامت فعال شهرستان زرند

فصلنامه علمی پژوهشهای سلامت محور, 3, 1, 71-85, 1396

5. * عصمت رضابیگی داورانی1، محمدرضا محمودي 2، نرگس خانجانی 3، محمدمهدي فداکار داورانی 4, کاربرد تئوري رفتار برنامهریزي شده در پیشبینی عوامل مؤثر بر رفتار تغذیه اي مرتبط با بیماريهاي قلبی عروقی در رابطین بهداشتی کرمان

سلامت و بهداشت, 8, 5, 518-529, 1396
اینجانب نویسنده مسیئول هستم

6. عصمت رضابیگی داورانی محمدرضا محمودي نرگس خانجانی محمدمهدي فداکار داورانی, کاربرد تئوري رفتار برنامه ریزي شده در پیش بینی عوامل مؤثر بر رفتار تغذیه اي مرتبط با بیماري هاي قلبی عروقی در رابطین بهداشتی کرمان

بهداشت و سلامت, 8, 5, 518-529, 1396
اینجانب نویسنده مسئول هستم

7. نظرى فاطمه، خانجانى نرگس، محمودى محمد رضا فداكار محمدمهدی *, تأثير مداخله آموزشى مبتنى بر نمادها بر روى آگاهى، نگرش، رفتار خودمراقبتى، در بيماران ديابتى نوع 2 در شهر كرمان HbA1c ميزان قند خون ناشتا و

فصلنامه علمى پژوهشى آموزش به د اشت و ارتقاى سلامت / د ورة چهارم، شمارة سوم، پاييز 1395, چهارم, سوم, 194-204, 1395
محمدمهدى فداكار *استاديار گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، محمد مهدی فداکار داورانی .دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكى كرمان، كرمان، ايران (نويسنده مسئول) mmfadakar@yahoo.com

8. منیره قربان صباغ: دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران نرگس خانجانی: استادیار، گروه اپيدميولوژي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران محمدمهدی فداکار*: استادیار، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ايران عابدین ایرانپور: دانشجوی دکترا، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران, توانمندسازی زنان مراجعه کننده به خانه¬های بهداشت شهرستان کرمان از طریق آموزش خودآزمایی پستان در حضور بهورز

فصلنامه بیماریهای پستان ایران, سال هفتم, شماره اول--- بهار, 41-51, 1393
اینجانب نویسنده مسئول بودم

9. محمد مهدی فداکار داورانی - عزت الله سام آرام, نقش قنات در توسعه پایدار روستایی

روستا و توسعه, 13, 2, 167-191, 1389

10. مسعود حسین چاری - محمد مهدی فداکار داورانی, بررسی تاثیر دانشگاه بر مهارتهای ارتباطی بر اساس مقایسه دانش اموزان و دانشجویان

دانشور رفتار, 12, 15, 21-32, 1384

11. محمد مهدی فداکارداورانی- سیامک زند رضوی, کاربرد یک الگوی نظری برای تبیین دلایل پایداری نظامهای مبتنی بر زمان سنج ابی

جامعه شناسی ایران, پنجم, 4, 95-110, 1383

12. دكتر عزت الله سام آرام، دكتر جعفر هزار جريبي، دكتر محمدمهدي فداكار، دكتر محمدتقي كرمي، دكتر محمدمهدي شمسايي, سلامت معنوي؛ چارچوب، محدوده و مؤلفه هاي مبتني بر آموزههاي اسلام

فصلنامه برنامه ريزي رفاه و توسعه اجتماعي, 1, 14, 26, 92

13. محمد مهدی فداکار داورانی, قنات و سرمایه اجتماعی

برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی, 1, 1, 149-179, 0

مقاله های کنفرانس

1. محمد مهدي فداكار داوراني - عضو هيئت علمي دانشكده بهداشت دانشگاه علوم پزشكي كرمان سيامك زند رضوي - عضو هيئت علمي بخش علوم اجتماعي دانشگاه شهيد باهنر كرمان, قنات داوران و مشکلات حقوقی ناشی از معاملات آن

همایش ملی قنات, گناباد, مجموعه مقالات همایش, 1383