نجمه مراد پور

مربي گروه عمومی

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

moradpour@kmu.ac.ir