دکتر ملو ك ترابي پاريزي

دانشيار گروه آموزشی آسيب شناسي دهان