دکتر مهرداد واحديان

استاديار گروه آموزشی جراحي عمومي