دکتر نرگس خانجاني

دانشیار گروه اپيدميولوژي وآمارزيستي

خلاصه

* دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران. * دکترا تخصصی اپیدمیولوژی گرایش محیط از دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا. * فلوشیپ اپیدمیولوژی محیط از دانشگاه مریلند، ایالت مریلند، آمریکا.

فایل ها

 متا آنالیز ( ارسال فایل )

  1. Chap 1
  2. Chap 2
  3. Chap 4

 تست ( ارسال فایل )

  1. تست فایل
    تست توضیحات

 زبان تخصصی ( ارسال فایل )

  1. is your drinking water safe ?

 محیط سنجی و ارزیابی محیطی ( ارسال فایل )

 جغرافیای سلامت ( ارسال فایل )

 پزشکی مبتنی بر شواهد ( ارسال فایل )