دکتر نادر شاهرخي ساردو

استاديار گروه آموزشی فيزيولوژي وفارماكولوژي

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

njskdj

فایل ها

زبان ها

فارسی

زبان مادری

انگلیسی

مسلط

مهارت ها

 کامپیوتر

دروس

دروس مورد علاقه

 امار (کارشناسی ارشد)

برنامه های کلاسی

 امار

- یک شنبه 12:00 تا 14:00 - سه شنبه 12:00 تا 14:00