دکتر رضا خواجوئي

دانشیار گروه آموزشی علوم اطلاعات سلامت

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

r.hajouei@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه آمستردام

دکترا انفورماتیک پزشکی , از 1385 تا 1389

زبان ها

انگلیسی

مسلط

هلندی

سطح میانی

فارسی

زبان مادری

طرح های تحقیقاتی

 بررسی برداشت کادر درمانی از تاثیر مجازات افشای اطلاعات محرمانه بر قصد افشای اطلاعات محرمانه بیماران توسط کادر درمانی: کاربرد نظریه بازدارندگی

مجری طرح, از 1394/11/27 تا کنون

 بررسی تاثیر عوامل کیفیت اطلاعات و کاهش خطاهای پزشکی بر پذیرش سیستمهای نسخه نویسی نسل دوم توسط پزشکان و داروسازان: کاربرد مدل پذیرش فناوری

مجری طرح, از 1394/11/28 تا کنون

 ارزیابی کاربردپذیری نرم افزارهای ذخیره و ارسال تصاویر پزشکی(پکس) و عوامل موثر بر انتخاب این سیستم

مجری طرح, تا 1394/12/13

 : شناسایی و رتبه بندی تکنیک ها و ابزار های مدیریت دانش بر اساس مدل سازمان بهره وری آسیا جهت استفاده در بیمارستان ها

مجری طرح,

 ارزیابی نرم افزار آموزش مسائل بهداشتی برای دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی به روش های هیوریستیک و شاخص اثر بخشی آموزشی

مجری طرح, از 1394/5/10 تا 1395/2/13

 ارزیابی رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات پرستاری بر اساس معیارهای طراحی شده توسط IBM

مجری طرح, از 1394/5/17 تا 1395/2/13

 پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از داده های موجود در پرونده های بیماران تصادفی خراسان جنوبی (شهرستان فردوس)

مجری طرح, از 1394/3/18 تا 1395/1/25

 ایجاد یک روش نوین جهت تشخیص لبه در تصاویر پزشکی

همکار طرح, از 1391/12/1 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. Khajouei R, Usability of Information Systems in Healthcare

LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2013

مقاله های مجله

1. Azami M, Khajouei R, Rakhshani S, Postgraduate medical students' acceptance and understanding of scientific information databases and electronic resource

Electronic Physician, 8, 3, 2066-72, 2016

2. Atashi A, Khajouei R, Azizi AA, Dadashi A, User Interface Problems of a nationwide Inpatient Information System: A Heuristic Evaluation

Applied Clinical Informatics, 7, 1, 89-100, 2016

3. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Evaluating factors associated with implementing evidence-based practice in nursing

J Eval Clin Pract, 21, 6, 1107-13, 2015

4. Zakerabasali S, Monem H, Sharifian R, Khajouei R, Usability evaluation of Ulite web-based picture archiving and communication systems software in Shiraz University of Medical Science hospitals

Journal of Health Management and Informatics, 2, 4, 132-137, 2015

5. Hajesmaeel-Gohari S, Bahaadinbeigy K, Ahmadian L, Khajouei R, Pournik O, Published papers on telepathology projects

Journal of Health Management and Informatics, 2, 4, 108-119, 2015

6. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Information seeking and retrieval skills of nurses: Nurses readiness for evidence based practice in hospitals of a medical university in Iran

Int J Med Inform, 84, 8, 570-7, 2015

7. Ahmadian L, Salehi Nejad S, Khajouei R, Evaluation methods used on health information systems (HISs) in Iran and the effects of HISs on Iranian healthcare: a systematic review

Int J Med Inform, 84, 6, 444-53, 2015

8. Ahmadian L, Khajouei R, Nejad SS, Ebrahimzadeh M, Nikkar SE, Prioritizing barriers to successful implementation of hospital information systems

J Med Syst, 38, 12, 151, 2014

9. Isfahani SS, Khajouei R, Jahanbakhsh M, Mirmohamadi M, The evaluation of hospital laboratory information management systems based on the standards of the American National Standard Institute

J Edu Health Promot, 3, 61, 59-63, 2014

10. Nabovati E, Vakili-Arki H, Eslami S, Khajouei R, Usability evaluation of laboratory and radiology information systems integrated into a hospital information system

J Med Syst, 38, 4, 35, 2014

11. Ahmadian L, Khajouei R, Impact of computerized order sets on practitioner performance

Stud Health Technol Inform, 180, 1129-31, 2012

12. Khajouei R, Peute LW, Hasman A, Jaspers MW, Classification and prioritization of usability problems using an augmented classification scheme

J Biomed Inform, 44, 6, 948–957, 2011

13. Khajouei R, Hasman A, Jaspers MW, Determination of the effectiveness of two methods for usability evaluation using a CPOE medication ordering system

Int J Med Inform, 80, 5, 341-50, 2011

14. Khajouei R, Wierenga PC, Hasman A, Jaspers MW, Clinicians satisfaction with CPOE ease of use and effect on clinicians' workflow, efficiency and medication safety

Int J Med Inform, 80, 5, 297-309, 2011

15. Khajouei R, Ahmadian L, Jaspers MW, Methodological concerns in usability evaluation of software prototypes

J Biomed Inform, 44, 4, 700-1, 2011

16. Khajouei R, Peek N, Wierenga PC, Kersten MJ, Jaspers MW, Effect of predefined order sets and usability problems on efficiency of computerized medication ordering

Int J Med Inform, 79, 10, 690-8, 2010

17. Khajouei R, Jaspers MW, The impact of CPOE medication systems' design aspects on usability, workflow and medication orders: a systematic review

Methods Inf Med, 49, 1, 3-19, 2010

18. Khajouei R, de Jongh D, Jaspers MW, Usability evaluation of a computerized physician order entry for medication ordering

Stud Health Technol Inform, 150, 532-6, 2009

19. Khajouei R, Jaspers MW, CPOE system design aspects and their qualitative effect on usability

Stud Health Technol Inform, 136, 309-14, 2008

20. ليلا احمديان، صدريه حاج اسمعيل گوهري، رضا خواجويي, مطابقت مطالعات ارزيابي سيستم هاي اطلاعات سلامت در ايران با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزيابي انفورماتيك سلامت

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت, 13, 2, 71-77, 1395

21. رضوان انصاری، رضا خواجوئی, ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های پژوهشکده‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

نشریه مدیریت اطلاعات سلامت, 13, 4, 1395

22. اعظم صباحی، رضا خواجوئی, پیاده‌سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از داده‌های موجود در پرونده‌های پزشکی افراد تصادفی

نشریه مدیریت اطلاعات سلامت, 13, 3, 155-162, 1395

23. مريم اخوتي، فاطمه كرمي ، رضا خواجويي, رتبه بندي وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران بر اساس كاربردپذيري و ارتباط آن با رتبه وبومتريك

نشريه مديريت سلامت, 18, 61, 17-30, 1394

24. صدیقه عابدی، رضا خواجوئی, ارزیابی مشکلات تعاملی کاربران با سیستم اطلاعات فیزیوتراپی

فصلنامه بیمارستان, 14, 3, 83-92, 1394

25. رضا خواجويي، سكينه سقائيان نژاد، مريم جهانبخش ، محبوبه ميرمحمدي, ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات آزمايشگاه براساس استانداردهاي انجمن ملي آمريكا

مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي, 2, 1, 8-16, 1394

26. مهدیه منتظری، رضا خواجویی، فروه صابرماهانی, ارزيابي زيرسيستم هاي راديولوژي و پاتولوژي سيستم اطلاعات بيمارستاني

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, 22, 2, 194-204, 1394

27. هاجر حسيني، رضا خواجويي، فاطمه ميري علي آباد, بررسي ديدگاه پزشکان در مورد سيستم کامپيوتري ثبت دستورات پزشک (CPOE)

نشریه پایش, 14, 4, 411-419, 1394

28. صدیقه عابدی، رضا خواجوئی، لیلا احمدیان، سارا کاوه, محتوای اطلاعاتی وب سایتهای گروههای مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مدیریت اطلاعات سلامت, 11, 4, 392-399, 1393

29. سيمين صالحي نژاد، ليلا احمديان، رضا خواجويي, مرور ساختار يافته تاثيرات سيستم هاي اطلاعات بهداشتي در ايران

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت, 11, 2, 285-296, 1393

30. سجاد خسروي، محسن باروني، رضا خواجويي ، نورالهدي فخرزاد, ارزيابي كارايي گروه هاي آموزشي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها در سال 1390

مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا), 5, 1, 26-32, 1393

31. ليلا احمديان، الناز قاسمي ، رضا خواجوئي, ارزيابي فرآيند درخواست و دريافت نتايج آزمايش ها از ديدگاه پرستاران قبل و بعد از نصب سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)

مجله تحقيقات نظام سلامت حكيم, 17, 1, 15-21, 1393

32. رضا خواجویی، سیمین صالحی نژاد، لیلا احمدیان, روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران

نشریه مدیریت سلامت, 16, 53, 7-21, 1392

33. رضا خواجویی ، امیرعباس عزیزی ، علیرضا آتشی, بررسی کاربردپذیری سیستم اطلاعات اورژانس با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی

نشریه مدیریت سلامت, 16, 52, 61-72, 1392

34. ژيلا آقارضايي,رضا خواجویی,لیلا احمدیان, لاله آقارضایی, ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه

دوماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت, 10, 2, 213-24, 1392

35. لیلا احمدیان، رضا خواجویی، لیلا شاهمرادی, نقص در سيستم اطلاعاتی مانعی بر سر راه استراتژی FOCUS-PDCA

فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, 7, 16, 65-74, 1383

36. رضا خواجوئی, پرونده کامپیوتری بیمار(CPR) استفاده از فناوری پیشرفته در مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

طب و تزکیه, 46, 60-65, 1381

مقاله های کنفرانس

1. Khajouei R., Peute L.W., Langemeijer M.M., Jaspers M.W, Impact of Alert Specifications on Clinician Adherence: A Systematic Review

MedInfo, Cape Town, South Africa, 2010

2. Khajouei R., Ahmadian L, A study on neurologists' and coders' viewpoints about the ICD-10 and ICD-NA Classification in 2003

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

3. Khajouei R., Ahmadian L, Applying Computer-based Patient Records (CPR) in the Health Information Management

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

4. Ahmadian L., Khajouei R, Organizing Data Collection in Health Records

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

5. Ahmadian L., Khajouei R, Deficiency in Information System, an Obstacle for Strategy of the Total Quality Management (TQM)

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

6. مریم اسلامی، معصومه محمودی، رضا خواجویی, بررسی دیدگاه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درخصوص تأثیر موبایل بر خواب و عملکردتحصیلی آنها با استفاده از دو شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ(PSQI )و شدت بی خوابی مورین (ISI)در سال 1395

پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری, کرمان, 1395