دکتر رضا خواجوئي

دانشیار گروه آموزشی علوم اطلاعات سلامت

اطلاعات ارتباطات

 ایمیل

r.hajouei@yahoo.com

تحصیلات آکادمیک

 دانشگاه آمستردام

دکترا انفورماتیک پزشکی , از 1385 تا 1389

زبان ها

انگلیسی

مسلط

هلندی

سطح میانی

فارسی

زبان مادری

طرح های تحقیقاتی

 بررسی برداشت کادر درمانی از تاثیر مجازات افشای اطلاعات محرمانه بر قصد افشای اطلاعات محرمانه بیماران توسط کادر درمانی: کاربرد نظریه بازدارندگی

مجری طرح, از 1394/11/27 تا کنون

 بررسی تاثیر عوامل کیفیت اطلاعات و کاهش خطاهای پزشکی بر پذیرش سیستمهای نسخه نویسی نسل دوم توسط پزشکان و داروسازان: کاربرد مدل پذیرش فناوری

مجری طرح, از 1394/11/28 تا کنون

 ارزیابی کاربردپذیری نرم افزارهای ذخیره و ارسال تصاویر پزشکی(پکس) و عوامل موثر بر انتخاب این سیستم

مجری طرح, تا 1394/12/13

 : شناسایی و رتبه بندی تکنیک ها و ابزار های مدیریت دانش بر اساس مدل سازمان بهره وری آسیا جهت استفاده در بیمارستان ها

مجری طرح,

 ارزیابی نرم افزار آموزش مسائل بهداشتی برای دانش آموزان ناشنوای مقطع ابتدایی به روش های هیوریستیک و شاخص اثر بخشی آموزشی

مجری طرح, از 1394/5/10 تا 1395/2/13

 ارزیابی رضایت پرستاران از سیستم اطلاعات پرستاری بر اساس معیارهای طراحی شده توسط IBM

مجری طرح, از 1394/5/17 تا 1395/2/13

 پیاده سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از داده های موجود در پرونده های بیماران تصادفی خراسان جنوبی (شهرستان فردوس)

مجری طرح, از 1394/3/18 تا 1395/1/25

 ایجاد یک روش نوین جهت تشخیص لبه در تصاویر پزشکی

همکار طرح, از 1391/12/1 تا کنون

انتشارات

کتاب ها

1. Khajouei R, Usability of Information Systems in Healthcare

LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrucken, 2013

مقاله های مجله

1. Yasemi Z, Rahimi B, Khajouei R, Yusefzadeh H, Evaluating the Usability of a Nationwide Pharmacy Information System in Iran: Application of Nielson’s Heuristics

Journal of Clinical Research in Paramedical Sciences, 2018

2. Ghalibaf AK, Jangi M, Habibi MRM, Zangouei S, Khajouei R, Usability evaluation of obstetrics and gynecology information system using cognitive walkthrough method

Electron Physician, 10, 4, 6682-6688, 2018

3. Khajouei R, Hajesmaeel Gohari S, Mirzaee M, Comparison of two heuristic evaluation methods for evaluating the usability of health information systems

J Biomed Inform, 80, 37-42, 2018

4. Kamali S, Ahmadian L, Khajouei R, Bahaadinbeigy K, Health information needs of pregnant women: information sources, motives and barriers

Health Info Libr J, 35, 1, 24-37, 2018

5. Farzandipour M, Nabovati E, Zaeimi GH, Khajouei R, Usability Evaluation of Three Admission and Medical Records Subsystems Integrated into Nationwide Hospital Information Systems: Heuristic Evaluation

Acta Inform Med, 26, 2, 133-138, 2018

6. Khajouei R, Ameri A, Jahani Y, Evaluating the agreement of users with usability problems identified by heuristic evaluation

Int J Med Inform, 117, 13-18, 2018

7. Zahiri Esfahani M, Khajouei R, Baneshi MR, Augmentation of the Think Aloud Method with Users' Perspectives for the Selection of a Picture Archiving and Communication System

J Biomed Inform, 80, 43-51, 2018

8. Ehtemam H, Montazeri M, Khajouei R, Hosseini R, Nemati A, Maazed V, Prognosis and Early Diagnosis of Ductal and Lobular Type in Breast Cancer Patient

Iran J Public Health, 46, 11, 1563-1571, 2017

9. Khajouei H, Khajouei R, . Identifying and prioritizing the tools/techniques of knowledge management based on the Asian Productivity Organization Model (APO) to use in hospital

Int J Med Inform, 108, 146-151, 2017

10. Abbasi M, Eslami S, Mohammadi M, Khajouei R, The pedagogical effect of a health education application for deaf and hard of hearing students in elementary schools

Electron Physician, 9, 9, 5199-5205, 2017

11. Ahmadian L, Dorosti N, Khajouei R, Gohari SH, Challenges of using Hospital Information Systems by nurses: comparing academic and non-academic hospitals

Electron Physician, 9, 6, 4625-4630, 2017

12. Khajouei R, Salehi F, Health literacy among Iranian high school students

American Journal of Health Behavior, 41, 2, 215-222, 2017

13. Khajouei R, Abbasi R, Evaluating nurses' satisfaction with two nursing information systems

Comput Inform Nurs, 35, 6, 307-314, 2017

14. Sabahi A, Ahmadian L, Mirzaee M, Khajouei R, Patients' preferences for receiving laboratory test results

Am J Manag Care, 23, 4, 113-119, 2017

15. Khajouei R, Zahiri Esfahani M, Jahani Y, Comparison of heuristic and cognitive walkthrough usability evaluation methods for evaluating health information systems

J Am Med Inform Assoc, 24, 55-60, 2017

16. Okhovati M, Karami F,Khajouei R, Exploring the usability of the central library websites of medical sciences universities

Journal of Librarianship and Information Science, 2016

17. Azami M, Khajouei R, Rakhshani S, Postgraduate medical students' acceptance and understanding of scientific information databases and electronic resource

Electronic Physician, 8, 3, 2066-72, 2016

18. Atashi A, Khajouei R, Azizi AA, Dadashi A, User Interface Problems of a nationwide Inpatient Information System: A Heuristic Evaluation

Applied Clinical Informatics, 7, 1, 89-100, 2016

19. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Evaluating factors associated with implementing evidence-based practice in nursing

J Eval Clin Pract, 21, 6, 1107-13, 2015

20. Zakerabasali S, Monem H, Sharifian R, Khajouei R, Usability evaluation of Ulite web-based picture archiving and communication systems software in Shiraz University of Medical Science hospitals

Journal of Health Management and Informatics, 2, 4, 132-137, 2015

21. Hajesmaeel-Gohari S, Bahaadinbeigy K, Ahmadian L, Khajouei R, Pournik O, Published papers on telepathology projects

Journal of Health Management and Informatics, 2, 4, 108-119, 2015

22. Farokhzadian J, Khajouei R, Ahmadian L, Information seeking and retrieval skills of nurses: Nurses readiness for evidence based practice in hospitals of a medical university in Iran

Int J Med Inform, 84, 8, 570-7, 2015

23. Ahmadian L, Salehi Nejad S, Khajouei R, Evaluation methods used on health information systems (HISs) in Iran and the effects of HISs on Iranian healthcare: a systematic review

Int J Med Inform, 84, 6, 444-53, 2015

24. Ahmadian L, Khajouei R, Nejad SS, Ebrahimzadeh M, Nikkar SE, Prioritizing barriers to successful implementation of hospital information systems

J Med Syst, 38, 12, 151, 2014

25. Isfahani SS, Khajouei R, Jahanbakhsh M, Mirmohamadi M, The evaluation of hospital laboratory information management systems based on the standards of the American National Standard Institute

J Edu Health Promot, 3, 61, 59-63, 2014

26. Nabovati E, Vakili-Arki H, Eslami S, Khajouei R, Usability evaluation of laboratory and radiology information systems integrated into a hospital information system

J Med Syst, 38, 4, 35, 2014

27. Ahmadian L, Khajouei R, Impact of computerized order sets on practitioner performance

Stud Health Technol Inform, 180, 1129-31, 2012

28. Khajouei R, Peute LW, Hasman A, Jaspers MW, Classification and prioritization of usability problems using an augmented classification scheme

J Biomed Inform, 44, 6, 948–957, 2011

29. Khajouei R, Hasman A, Jaspers MW, Determination of the effectiveness of two methods for usability evaluation using a CPOE medication ordering system

Int J Med Inform, 80, 5, 341-50, 2011

30. Khajouei R, Wierenga PC, Hasman A, Jaspers MW, Clinicians satisfaction with CPOE ease of use and effect on clinicians' workflow, efficiency and medication safety

Int J Med Inform, 80, 5, 297-309, 2011

31. Khajouei R, Ahmadian L, Jaspers MW, Methodological concerns in usability evaluation of software prototypes

J Biomed Inform, 44, 4, 700-1, 2011

32. Khajouei R, Peek N, Wierenga PC, Kersten MJ, Jaspers MW, Effect of predefined order sets and usability problems on efficiency of computerized medication ordering

Int J Med Inform, 79, 10, 690-8, 2010

33. Khajouei R, Jaspers MW, The impact of CPOE medication systems' design aspects on usability, workflow and medication orders: a systematic review

Methods Inf Med, 49, 1, 3-19, 2010

34. Khajouei R, de Jongh D, Jaspers MW, Usability evaluation of a computerized physician order entry for medication ordering

Stud Health Technol Inform, 150, 532-6, 2009

35. Khajouei R, Jaspers MW, CPOE system design aspects and their qualitative effect on usability

Stud Health Technol Inform, 136, 309-14, 2008

36. عارفه عامری/رضا خواجوئی/پریسا قاسمی نژاد, تعیین موانع پیاده سازی پرونده الکترونیک سلامت از دیدگاه مسئولان واحد فناوری اطلاعات و مدیران بیمارستان های شهر کرمان

مدیریت سلامت, 20, 69, 19-30, 1396

37. لیلا احمدیان ، مهناز نظري، اطهر ناصري، رضا خواجوئی, بررسی دیدگاه سوپروایزرها و منشی هاي اتاق عمل بیمارستان ها ي آموزشی کرمان در رابطه با حداقل مجموعه داده ها ي طراح ی شده سیستم اطلاعات مدیریت اتاق عمل در سال 1395 : یک گزارش کوتاه

مجله دانشگاه علوم پزش کی رفسنجان, 15, 1181-1188, 1395

38. ليلا احمديان، صدريه حاج اسمعيل گوهري، رضا خواجويي, مطابقت مطالعات ارزيابي سيستم هاي اطلاعات سلامت در ايران با دستورالعمل گزارش مطالعات ارزيابي انفورماتيك سلامت

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت, 13, 2, 71-77, 1395

39. رضوان انصاری، رضا خواجوئی, ارزیابی کیفیت وب‌سایت‌های پژوهشکده‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران

نشریه مدیریت اطلاعات سلامت, 13, 4, 1395

40. اعظم صباحی، رضا خواجوئی, پیاده‌سازی یک سیستم اطلاعات جغرافیایی با استفاده از داده‌های موجود در پرونده‌های پزشکی افراد تصادفی

نشریه مدیریت اطلاعات سلامت, 13, 3, 155-162, 1395

41. مريم اخوتي، فاطمه كرمي ، رضا خواجويي, رتبه بندي وب سايت كتابخانه هاي مركزي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران بر اساس كاربردپذيري و ارتباط آن با رتبه وبومتريك

نشريه مديريت سلامت, 18, 61, 17-30, 1394

42. صدیقه عابدی، رضا خواجوئی, ارزیابی مشکلات تعاملی کاربران با سیستم اطلاعات فیزیوتراپی

فصلنامه بیمارستان, 3, 54, 83-92, 1394

43. رضا خواجويي، سكينه سقائيان نژاد، مريم جهانبخش ، محبوبه ميرمحمدي, ارزيابي عملكرد سيستم اطلاعات آزمايشگاه براساس استانداردهاي انجمن ملي آمريكا

مجله انفورماتيك سلامت و زيست پزشكي, 2, 1, 8-16, 1394

44. مهدیه منتظری، رضا خواجویی، فروه صابرماهانی, ارزيابي زيرسيستم هاي راديولوژي و پاتولوژي سيستم اطلاعات بيمارستاني

مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان, 22, 2, 194-204, 1394

45. هاجر حسيني، رضا خواجويي، فاطمه ميري علي آباد, بررسي ديدگاه پزشکان در مورد سيستم کامپيوتري ثبت دستورات پزشک (CPOE)

نشریه پایش, 4, 62, 411-419, 1394

46. صدیقه عابدی، رضا خواجوئی، لیلا احمدیان، سارا کاوه, محتوای اطلاعاتی وب سایتهای گروههای مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت و مدارک پزشکی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

مدیریت اطلاعات سلامت, 11, 4, 392-399, 1393

47. سيمين صالحي نژاد، ليلا احمديان، رضا خواجويي, مرور ساختار يافته تاثيرات سيستم هاي اطلاعات بهداشتي در ايران

دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت, 11, 2, 285-296, 1393

48. سجاد خسروي، محسن باروني، رضا خواجويي ، نورالهدي فخرزاد, ارزيابي كارايي گروه هاي آموزشي فناوري اطلاعات سلامت دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور با استفاده از روش تحليل فراگير داده ها در سال 1390

مجله دانشگاهي يادگيري الكترونيكي (مديا), 5, 1, 26-32, 1393

49. ليلا احمديان، الناز قاسمي ، رضا خواجوئي, ارزيابي فرآيند درخواست و دريافت نتايج آزمايش ها از ديدگاه پرستاران قبل و بعد از نصب سيستم اطلاعات بيمارستاني (HIS)

مجله تحقيقات نظام سلامت حكيم, 17, 4, 15-21, 1393

50. رضا خواجویی، سیمین صالحی نژاد، لیلا احمدیان, روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت در ایران

نشریه مدیریت سلامت, 16, 53, 7-21, 1392

51. رضا خواجویی ، امیرعباس عزیزی ، علیرضا آتشی, بررسی کاربردپذیری سیستم اطلاعات اورژانس با استفاده از روش ارزیابی اکتشافی

نشریه مدیریت سلامت, 16, 52, 61-72, 1392

52. ژيلا آقارضايي,رضا خواجویی,لیلا احمدیان, لاله آقارضایی, ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات آزمایشگاه

دوماهنامه مدیریت اطلاعات سلامت, 10, 2, 213-24, 1392

53. لیلا احمدیان، رضا خواجویی، لیلا شاهمرادی, نقص در سيستم اطلاعاتی مانعی بر سر راه استراتژی FOCUS-PDCA

فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی, 7, 16, 65-74, 1383

54. رضا خواجوئی, پرونده کامپیوتری بیمار(CPR) استفاده از فناوری پیشرفته در مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

طب و تزکیه, 46, 60-65, 1381

55. جمیلٍ فرخ زادیان، لیلا احمدیان، رضا خواجوئی، پروین منگلیان شهربابکی, سواد اطلاعاتی و نیازهای آموزشی مدیران پرستاری برای اجرای مراقبت مبتنی بر شواهد

مركز تحقيقات مراقبتهاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي ایران (نشریه پرستاري ایران), 29, 101, 43-56, 95

مقاله های کنفرانس

1. Khajouei R., Peute L.W., Langemeijer M.M., Jaspers M.W, Impact of Alert Specifications on Clinician Adherence: A Systematic Review

MedInfo, Cape Town, South Africa, 2011

2. Khajouei R., Ahmadian L, A study on neurologists' and coders' viewpoints about the ICD-10 and ICD-NA Classification in 2003

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

3. Khajouei R., Ahmadian L, Applying Computer-based Patient Records (CPR) in the Health Information Management

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

4. Ahmadian L., Khajouei R, Organizing Data Collection in Health Records

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

5. Ahmadian L., Khajouei R, Deficiency in Information System, an Obstacle for Strategy of the Total Quality Management (TQM)

20th European Conference on Operational Research OR and the Management of Electronic Services, Rhodes, Greece, 2004

6. میثاق ظهیری اصفهانی، رضا عباسی، لیلا احمدیان، رضا خواجوئی, ارزیابی رضایتمندی پزشکان با سیستم بایگانی و تبادل عکس (PACS)

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

7. مریم اسلامی جهرمی، فاطمه طباطبایی، رضا خواجوئی, تعیین نگرش و آمادگی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در مورد پذیرش سیستم های پشتیبانی تصمیم برای نسخه های الکترونیکی در سال 2017

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

8. مظاهری حبیبی م.ر، خواجوئی ر، اسلامی س، جنگی م، کامل قالیباف ا، زنگوئی س, ارزیابی کاربردپذیری فرآیند سرپایی در سیستم اطلاعات بیمارستانی با استفاده از روش think aload

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

9. لیلا احمدیان، مهناز نظری، اطهر ناصری، رضا خواجوئی, توسعه مجموعه حداقل داده ها برای سیستم اطلاعات مدیریت اتاق عمل

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

10. لیلا احمدیان، نجمه پورشاهرخی، رضا خواجوئی, ترجیح بیماران برای دریافت توصیه های بعد از زایمان

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

11. رضا عباسی،لیلا احمدیان، میثلق ظهیری اصفهانی، رضا خواجوئی, ارزیابی محرمانگی اطلاعات کامپیوترهای رو میزی در بیمارستان شهید بهشتی

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

12. رضا خواجوئی، میثاق ظهیری اصفهانی, تاثیر PACS (سیستم بایگانی و تبادل تصاویر) بر گردش کار بیمارستان:مرور ساختاریافته

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

13. رضا خواجوئی، میثاق ظهیری اصفهانی, ارزیابی کاربردپذیری سیستم مدیریت مطب پزشکی با استفاده از روش Cognitive Walkthrough

اولین کنگره ملی انفورماتیک پزشکی, مشهد, 1395

14. مریم اسلامی، معصومه محمودی، رضا خواجویی, بررسی دیدگاه دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی کرمان درخصوص تأثیر موبایل بر خواب و عملکردتحصیلی آنها با استفاده از دو شاخص کیفیت خواب پیترزبورگ(PSQI )و شدت بی خوابی مورین (ISI)در سال 1395

پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری, کرمان, 1395

15. جمیله فرخزادیان، رضا خواجوئی، لیلا احمدیان, ارزیابی عوامل موثر بر اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد توسط پرستاران

اولین کنگره دانشجویی بین المللی در مورد پژوهش ارزشمند و عملکرد مبتنی بر شواهد, کیش, 1394

16. جمیله فرخزادیان، رضا خواجوئی، لیلا احمدیان, مهارت های جستجوی اطلاعات و نیاز به آموزش سرپرستاران برای اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد

اولین کنگره دانشجویی بین المللی در مورد پژوهش ارزشمند و عملکرد مبتنی بر شواهد, کیش, 1394

17. جمیله فرخزادیان، رضا خواجوئی، لیلا احمدیان, نیازهای آموزشی سرپرستاران و پرستاران برای اجرای عملکرد مبتنی بر شواهد

اولین کنگره دانشجویی بین المللی در مورد پژوهش ارزشمند و عملکرد مبتنی بر شواهد, کیش, 1394

18. ذاکرعباسعلی س، منعم ه، شریفیان ر، خواجوئی ر, ارزیابی قابلیت استفاده از وب (Ulite)

ششمین کنفرانس انفورماتیک تصویربرداری ایران, تهران, 1394

19. فرخزادیان ج، خواجوئی ر، احمدیان ل، منگلیان شهربابکی پ, شکاف در دانش پرستاران برای استفاده از عملکرد مبتنی بر شواهد

کنگره آموزش پرستاری و مامایی: نظریه برای عملکرد: بهبود کیفیت آموزش بالینی, 1393

20. رضا خواجوئی, استفاده از فناوری مدرن در مدیریت اطلاعات سلامت

اولین کنفرانس ملی مدیریت منابع در بیمارستان, تهران, 1381

21. رضا خواجوئی, ارزیابی عملکرد ادارات پرونده های پزشکی در بیمارستانهای شهر کرمان

کنگره ملی نقش مدیریت درارائه مراقبت بهداشتی, کرمان, 1379