دکتر شهلا كاكويي

دانشيار گروه آموزشی بيماريهاي دهان وتشخيص

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03432118074

تحصیلات آکادمیک

 کرمان

تخصص بیماریهای دهان (پایان نامه: تعیین ژنوم ویروس پاپیلوما در ضایعات اپیتلیوم بدخیم دهان) , از 1379 تا 1382

در این تحقیق این ویروس با ضایعات پیش بدخیم هم مقایسه بررسی شد.

زبان ها

انگلیسی

سطح پیشرفته

انتشارات

کتاب ها

1. بدری بقایی، حامد ابراهیم نژاد, ایدز و سلامت دهان

دانشگاه شهید بهشتی, 0