دکتر سميه كرمي مهاجري

استاديار گروه آموزشی فارماكولوژي وزهرشناسي

اطلاعات ارتباطات

 تلفن ثابت

03431325239

 تلفن ثابت

03431325003

دانشجویان

دکترا

دانشجویان جاری

 مرضیه برفه

اثرات محافظتی عصاره گیاه آویشن شیرازی با نام علمی Zataria multiflora Boiss. علیه استرس اکسیداتیو ناشی از تماس تحت حاد با آرسنیک در بافت کبد و خون موش های صحرایی نر, علوم پزشکی کرمان

 فائزه غائبی

اثرات محافظتی عصاره گیاه مازو با نام علمی Quercus Infectoris علیه استرس اکسیداتیو ناشی از تماس تحت حاد با آرسنیک در بافت کبد و خون موش های صحرایی نر, علوم پزشکی کرمان

 حیدری بافقی

بررسی تاثیر مصرف هم زمان آمینوگوانیدین علیه استرس اکسیداتیو ناشی از تماس تحت حاد با استات سرب در بافت کبد و خون موش های سوری, علوم پزشکی کرمان

 نسترن اله دینی

بررسی تاثیر مصرف هم زمان آمینوگوانیدین علیه استرس اکسیداتیو ناشی از تماس تحت حاد با آرسنیک در بافت کبد و خون موش های سوری, علوم پزشکی کرمان

کارشناسی ارشد

دانشجویان جاری

 سیده اعظم حسینی

بررسی سمیت مالاتیون در موش های صحرایی نر دیابتی شده با استرپتوزوسین., علوم پزشکی کرمان

 احمد احمدی پور

اثرات محافظتی عصاره گیاه آویشن شیرازی با نام علمی Zataria multiflora Boiss. علیه استرس اکسیداتیو ناشی از تماس تحت مزمن با مالاتیون در بافت کبد و خون موش های صحرایی نر, علوم پزشکی کرمان

 مکرمه پودینه

بررسی سمیت تحت مزمن بنزن بر فاکتور های فرسودگی و استرس اکسیداتیو گلبول های قرمز در موش سوری, علوم پزشکی کرمان

 بهدخت فارسی پور

بررسی تاثیر بخارات آلي بر روي شاخص‌هاي بيولوژيکي و آنزيم هاي موثر در استرس اکسيداتيو در کارگران کارخانه تغليظ 2 کارخانه مس سرچشمه, علوم پزشکی کرمان