دکتر سميه نوري حكمت

استاديار گروه آموزشی مديريت خدمات بهداشتي ودرماني