دکتر يونس جهاني

استاديار گروه آموزشی اپيدميولوژي وآمارزيستي وبهداشتي

مهارت ها

 Multilevel Model

 Categorical Data Analysis

 Longitudinal data

 Statistics In Epidemiology

 Clinical Trial