دکتر زهرا عطائي

دانشيار گروه آموزشی بيماريهاي دهان وتشخيص